Fontos számunkra az ügyfeleink és más természetes személyek személyes adatainak védelme. Ez a tájékoztató tartalmazza mindazon információkat, melyek az Ön személyes adatainak a feldolgozásáról szólnak.

 

A/ Üzemeltető

 

Az üzemeltető, mely az Ön személyes adatait kezeli a mi cégünk, a Korcule.com s.r.o. - székhely: Lužná 19, 85104 Bratislava, cégjegyzékszám 46 588 272, közösségi adószám: SK202347582, feljegyezve a pozsonyi járásbíróság kereskedelmi jegyzékében.

 

B/ A személyes adatok védelmének kezelése

 

A személyes adatait az Ön hozzájárulásával vagy az Ön hozzájárulása nélkül a hatályban lévő jogi rendeletek alapján kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásával:

 

1. Hírlevelek küldése

a) hozzájárult személyes adat: - az Ön e-mail címe

b) Jogi alap:

- mint érintett személy az adatok kezelése az Ön hozzájárulásával történik a GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján

c) rendeltetés: marketing tevékenységek

 

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása nélkül

 

1. Az üzletben kötött szerződés teljesítése, amennyiben a rendelés aláírással igazolt, beleértve az esetleges reklamációk kezelését.

 

a) személyes adatok:

- az Ön vezeték- és keresztneve, lakcíme, esetleg cégjegyzékszáma, amennyiben magánvállalkozó vagy jogi személy

- kapcsolattartási adatok, mint az Ön e-mail címe, telefonszáma vagy címe

- tranzakciós adatok, elsősorban az Ön fizetési módja és annak teljesítése

- egyéb adatok, melyek fel vannak tüntetve a megrendelőlapon

 

b) Jogi alap:

a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez mind az ügyfél mind  az üzemeltető részéről a GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján

 

c) rendeltetés:

a szerződésben vagy az előszerződésben belefoglalt jogok és kötelességek teljesítése

 

2. Az Webáruházban vagy a weboldalon keresztül kötött szerződés teljesítése, beleértve az esetleges reklamációk kezelését.

 

a) személyes adatok

- az Ön vezeték- és keresztneve, lakcíme, esetleg cégjegyzékszáma, amennyiben magánvállalkozó vagy jogi személy

- kapcsolattartási adatok, mint az Ön e-mail címe, telefonszáma vagy címe

- tranzakciós adatok, elsősorban az Ön fizetési módja és annak teljesítése

- egyéb adatok, melyek fel vannak tüntetve a megrendelőlapon

- e-mail kommunikáció és egyéb elektronikus vagy írásban történt kommunikáció rögzítése

 

b) Jogi alap:

a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez mind az ügyfél mind  az üzemeltető részéről a GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján

 

c) rendeltetés:

a szerződésben vagy az előszerződésben foglalt jogok és kötelességek teljesítése

 

3. Könyvelési és adózási célok

 

a) személyes adatok

- számlázási adatok, amelyek az Ön vezeték- és keresztneve, számlázási címe, cégjegyzékszáma, adószáma, esetleg közösségi adószáma, ha magánvállalkozó vagy jogi személy

 

b) jogi alap:

a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez az üzemeltető részéről a GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján

 

c)rendeltetés

könyvelési és adózási nyilvántartás

 

4. Lejárt teljesítési határidejű tartozások behajtása

 

a) személyes adatok

- minden olyan számlázási adat, mely a 3-as pontban fel lett tüntetve

 

b) jogi alap

- a személyes adatok kezelése elengedhetetlen azon jogos érdekek rendeltetésére, melyeket az üzemeltető figyel

 

c) rendeltetés:

a szerződéses kapcsolatból eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése

 

5. weboldal látogatása

 

a) személyes adatok

- a hozzáférés dátuma és ideje, a hivatkozott weboldal URL címe, a megjelenített fájl, az elküldött adatmennyiség, a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, IP-cím

 

b) jogi alap

- a személyes adatok kezelése elengedhetetlen azon jogos érdekek rendeltetésére, melyeket az üzemeltető vagy egy harmadik fél figyel

 

c) rendeltetés

- statisztika

 

6. Együttműködés az állami szervekkel

 

a) személyes adatok

- minden olyan személyes adat, melyet a hatóság kikér

 

b) jogi alap

- az üzemeltető részéről elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez a személyes adatok kezelése a GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján

 

c) rendeltetés

- az állami szervek konkrét igénye alapján

 

C/ A személyes adatok továbbítása harmadik feleknek

 

Az Ön személyes adatait csak indokolt esetekben adjuk át a következő partnereinknek:

- csomagküldő szolgálatok

- a beszállítóknak a reklamáció lebonyolítása végett

- könyvelői irodának, auditoroknak  és adótanácsadóknak

- az IT szolgáltatónak

- ügyvédi irodáknak, bíróságoknak, kötelezettség behajtó cégeknek

- állami szervek, beleértve a büntetés végrehajtási szerveket

 

Az Önök személyes adatait a követekző forrásokból szerezzük:

- személyes adatait Önként adta meg nekünk vagy

- indokolt esetekben a személyes adatait nyilvános és hozzáférhető forrásból szereztük, mint pl.  a cégjegyzékek.

 

Cégünk nem adja át az Ön személyes adatait olyan országoknak, melyek nem tagjai az Európai Uniónak vagy nemzetközi szervezeteknek.

 

D/ A személyes adatok tárolásának ideje

 

Az Ön hozzájárulásával a a személyes adatokat a GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján addig kezeljük, míg a hozzájárulást Ön vissza nem vonja, de legkésőbb 5 évig.

A GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján az Ön személyes adatait addig kezeljük, míg fennáll a szerződési viszony, beleértve a jótállás idejét, a garanciális feltételeket valamint az elévülési időt.

A GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján az Ön személyes adatait addig kezeljük, míg  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A GDPR rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése alapján az Ön személyes adatait mindaddig kezeljük, míg az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

E/ Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg, melyeket készek vagyunk teljesíteni:

- joga van Önnek cégünktől igazolást kérni arról, hogy kezelik-e az Ön személyes jogait és ha igen, akkor Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz és a következő ezzel összefüggő információkat megkapni:

a. az adatkezelés rendeltése

b. az érintett személyes adatok kategóriái

c. mindazon felek listáját, akiknek a személyes adatai át voltak vagy át lesznek adva

d. ha lehetséges, akkor a személyes adatok megőrzésének idejét, ha pedig ez nem lehetséges, akkor a rendeltetés feltételeit

e. jog a személyes adatainak megváltoztatásához, törléséhez, a kezelés korlátozásához, jog a fellebbezéshez és jog a panaszéléshez a megfelelő szerveknél.

f. akármilyen olyan elérhető információk és források, ha az Ön személyes adatai nem az Ön hozzájárulásával történtek

g. a GDPR rendelet 22. cikkelyének értelmében az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – beleértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

h. a GDPR rendelet 46. cikkelyének a megfelelő garanciák alapján történő adattovábbításokról a az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott, és csak azzal a feltétellel, hogy az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre.

 

Ha Ön elektronikus formájában ad be cégünk felé kérvényt, akkor elektronikus formában fogunk Önnek válaszolni, amennyiben nem kérvényezett más módot.

Azon személyes adatokról, melyeket kezelünk, másolatot tudunk biztosítani. Minden más kérvényezett másolatért az adminisztrációs terhek függvényében pótdíjat számolhatunk fel. A másolathoz való jog nem gátolhatja mások jogát és szabadságát.

 

1. Önnek joga van a személyes adatainak módosítására, amennyiben a kezelt adatok nem helytelenek, nem teljesek vagy megváltoztak. Vegye fel velünk a kapcsolatot és a személyes adatait módosítjuk.

 

2. Önnek joga van a személyes adatainak törlésére, amennyiben

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b. Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

d. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

e. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

3. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c. a GDPR rendelet 9. cikkelyének alapján az adat nem törölhető, ha az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból történik,

d. a személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését e rendelettel összhangban az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciákat biztosítják

f. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

 

4. Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához:

a. amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

b. az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kifolyólag lehet kezelni.

 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

5. Az adat hordozhatóságához való jog

 

- amennyiben az Önt érinti és azon adatokat, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsátott, annak érdekében, hogy azt egy harmadik szolgáltató felé nyújtsuk úgy, hogy Önt ezen intézkedés ne gátolja,

a. ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik

b. vagy ha az adatkezelés automatizált eszközökkel történik

Amennyiben az technikailag megoldható, joga van a személyes adatok hordozhatóságára a cégünktől egy másik szolgáltató felé.

Az adat hordozhatóságának a joga nem gátolhatja mások jogait és személyi szabadságát.

 

6. Tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

7. Automatizált döntéshozatal

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

8. Fellebbezéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy fellebbezzen a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a beleegyezése nélkül történik úgy, hogy az befolyásolná az adatkezelés törvényességét.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a vizsgálati eljárását a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál kezdeményezheti (levelezési cím: Úrad na ochranu osobných údajov SR,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,https://dataprotection.gov.sk/.

 

10. Önnek joga van cégünk felé kérvényt, kérdést esetleg panaszt benyújtani.

 

A kérvényeket, kérdéseket esetleg panaszt benyújthatja e-mail formájában a köv. E-mail címen: info@spineo.hu vagy a cég bejegyzett címén.

Az Ön kérdéseire, kérvényére vagy panaszára ingyenesen válaszolunk 30 napon belül. Amennyiben a kérdés megválaszolása több időt igényel, esetleg nagy számban érkezik be belőle, akkor jogunk van a megválaszolás határidejét kitolni 60 napra. Ha a határidő kitolódik, tájékoztatni fogjuk Önt.

Abban az esetben, ha az Ön kérvénye, kérdése vagy panasza nyilvánvalóan nem megalapozott vagy megismételt, jogunkban áll felárat felszámolni az ezen szolgáltatásból eredendő adminisztrációs költségek fedezésére.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Mi az a cookie?

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresőben) és szerte az interneten.

 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

 

Mobiltelefonok és mobil alkalmazások számára készült verzió

 

A weboldalaink optimalizálva vannak annak érdekében, hogy telefonnal, tablettel vagy más hasonló készülékkel is meg lehessen nyitni őket. A személyes adataikat ilyen esetben hasonló módon dolgozzuk fel, mintha számítógép segítségével lépne be.

 

Hatályos: 25.05.2018